Projekty

Na innowacyjne technologie medyczne składa się cały wachlarz rozwiązań, począwszy od połączeń pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, serwerami przechowywującymi dane i aplikacjami dla użytkownika, aż po telekonsultacje i zdalne konsylia lekarskie. Na bogatą ofertę projektową Klastra składają się wszystkie powyższe składniki, a także unikatowe na skalę światową rozwiązanie: wirtualne Międzynarodowe Centrum Diagnostyki Medycznej oraz współpracująca z nim Międzynarodowe Centrum Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych. Klaster podejmuje również działania w zakresie transferu technologii i wiedzy medycznej, promowania projektów naukowo-badawczych a także edukacji prozdrowotnej.

 

Nasze Projekty

Projekty

Na innowacyjne technologie medyczne składa się cały wachlarz rozwiązań, począwszy od połączeń pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, serwerami przechowywującymi dane i aplikacjami dla użytkownika, aż po telekonsultacje i zdalne konsylia lekarskie. Na bogatą ofertę projektową Klastra składają się wszystkie powyższe składniki, a także unikatowe na skalę światową rozwiązanie: wirtualne Międzynarodowe Centrum Diagnostyki Medycznej oraz współpracująca z nim Międzynarodowe Centrum Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych. Klaster podejmuje również działania w zakresie transferu technologii i wiedzy medycznej, promowania projektów naukowo-badawczych a także edukacji prozdrowotnej.

 

Our Projects

Klaster Medycyna Przyszłości

WSPÓŁPRACA

Cluster Medicine of the Future

COOPERATION

OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

W celu wspierania rozwoju metod telemedycznych podejmujemy działania w następujących dziedzinach:

USŁUGI

Tworzymy nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i świadczenie usług zdrowotnych, a także promujemy wdrażanie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

WSPARCIE

Wspieramy członków Klastra w zakresie rozwoju, wdrażania i promowania ich rozwiązań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym.

INTEGRACJA

Dążymy do wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert związanych z usługami medycznymi oraz do nawiązywania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

EDUKACJA

Promujemy świadomość zdrowotną poprzez tworzenie i promowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych.

AREAS OF OPERATION OF CLUSTER
MEDICINE OF THE FUTURE

To support the development of telemedicine methods we implement actions in the following areas:

Services

We create modern informational systems supporting management and healthcare services, and we also promote tools implementation for health condition monitoring.

Support

We support our Cluster’s members in terms of development, implementation and promotion of their solutions and realization of common enterprises and projects on worldwide scale.

Integration

We pursue to create common products and offers’ base connected with medical services and to establish cooperation with renowned foreign entities.

Education

We promote health consciousness through creation and promotion of cancer prevention programmes.