Technologia

Aplikacja GreenMED działa w systemie GreenCloud – innowacyjnym systemie chmury aplikacyjnej. Na jej podstawie działają aplikacje. Chmura komunikuje się z przechowywanymi w chmurze GreenDevices danymi zarejestrowanych urządzeń. Dostęp do danych odbywa się poprzez osobiste konto GreenID, które daje użytkownikowi możliwość korzystania z licznych aplikacji użytkowych – osobistych lub służbowych.

GreenCloud:

Osią całego systemu jest chmura GreenCloud. Jest to nowoczesna warstwa aplikacyjna dedykowana do obsługi aplikacji dla bardzo dużej ilości użytkowników. GreenCloud jest warstwą komunikacji i zarządzania. Dane przechowywane są w działającej na niej osobnej chmurze. Ponadto GreenCloud wyposażona jest w szereg rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji, takich jak redundancja wrażliwych danych, kontrola dostępu poprzez rozbudowane systemy autoryzacji i uwierzytelniania a także szyfrowanie komunikacji.

GreenCloud charakteryzuje się niemal nieograniczonymi możliwościami rozbudowy. Oprócz szeregu użytecznych aplikacji dostępnych „w zestawie” z kontem umożliwiającym korzystanie z chmury, istnieje możliwość opracowania autorskich programów w standardzie zgodnym z GreenCloud. Po uzgodnieniu specyfikacji technicznych, deweloper przygotowuje aplikację. Taki program jest niemal natychmiast dostępny dla użytkowników systemu.

Wśród możliwości, które daje GreenCloud znajduje się swobodne zarządzanie serwerami i aplikacjami chmury. Aplikacje działają w strukturze rozproszonej, co umożliwia ich działanie w wielu instancjach na wielu serwerach. Dostęp poszczególnych użytkowników do zasobów może również być kontrolowany. System GreenCloud jest systematycznie rozwijany i aktualizowany.

Zasoby chmury służą do wymiany i współdzielenia informacji pomiędzy instancjami aplikacji i węzłami. GreenCloud umożliwia zarządzanie zasobami chmury i kontrolę dostępu użytkowników do zasobów poprzez rozpowszechnianie informacji tylko na uprawnione konta.

 

GreenDevices:

GreenDevices to chmura zajmująca się obsługą uprzednio zarejestrowanych w GreenID. Chmura przystosowana jest do odbioru danych z wielu urządzeń. Obsługuje wiele protokołów komunikacyjnych binarnych albo tekstowych; ponadto istnieje możliwość ciągłego dodawania nowych standardów. Niektóre urządzenia proponowane przez GreenPL łączą się z GreenDevices automatycznie, zaś inne wymagają prostej rejestracji przez użytkownika. Sterowniki dla sprzętu zewnętrznych producentów mogą być łatwo dodawane do chmury, również w drodze nawiązania współpracy z producentem.

System obsługuje dwa rodzaje urządzeń: zewnętrzne i dedykowane. Do urządzeń zewnętrznych należą różnego rodzaju czujniki telemetryczne, alarmowe i medyczne. W przypadku synchronizacji sprzętu zewnętrznego należy upewnić się, że jego sterowniki znajdują się w bazie GreenDevices. Urządzenia dedykowane są w pełni zintegrowane z usługami GreenCloud już w momencie ich zakupu. Integracja urządzeń z chmurą może następować poprzez urządzenia pośredniczące (tzw. repeatery), które lokalnie odbierają dane z urządzeń i przesyłają do chmury.

Dane z GreenDevices trafiają bezpośrednio do zainteresowanego użytkownika. Za pewność, że każdy Klient otrzyma tylko interesujące go informacje odpowiada system GreenID.

 

GreenID:

GreenID to innowacyjne, spersonalizowane konto pozwalające na łatwe gromadzenie, dostęp i zarządzanie danymi. Każdy użytkownik systemu proponowanego przez GreenPL dysponuje osobistym kontem, do którego przypisany jest szereg aplikacji i urządzeń. To właśnie do konta GreenID dodawane są urządzenia działające w chmurze GreenDevices i to z jego poziomu Klient ma dostęp do aplikacji systemu GreenCloud.

GreenID daje użytkownikowi możliwość podglądu swoich danych z dowolnego urządzenia mobilnego. Pliki przechowywane są w chmurze. Aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z plików i aplikacji, system jest zoptymalizowany na zachowanie najwyższego poziomu szyfrowania danych.

Logowanie do aplikacji mobilnej jest zabezpieczone protokołem OAuth2. Hasło użytkownika nie jest przechowywane na urządzeniu. Jeżeli użytkownik zgubi lub zapomni hasło, na ekranie logowania znajduje się opcja uruchomienia procedury jego odzyskiwania.

Urządzenia powiązane są z konkretnym kontem GreenID. Dane z urządzeń mogą być z łatwością udostępniane różnym aplikacjom, a także innym użytkownikom. Aplikacja GreenID pozwala na łatwe przeglądanie właściwości przypisanych do konta urządzeń oraz rejestrację nowych.

Użytkownik posiada pełną kontrolę nad aplikacjami i udostępnionymi im zasobami. Instalacja aplikacji mobilnych odbywa się za pomocą prostego narzędzia instalacyjnego. Jeśli aplikacja nie występuje w danym systemie w wersji mobilnej a posiada wersję WWW to uruchamiana jest ta wersja. Użytkownik ze swojej aplikacji może udostępnić komuś innemu urządzenie lub samą aplikację.

Podobnie jak w przypadku urządzeń, istnieje możliwość powiązania aplikacji zewnętrznych z kontem GreenID. Aplikacje mobilne nie muszą posiadać własnych systemów serwerowych, a mogą korzystać z architektury GreenID i zasobów GreenCloud. Oprócz podstawowych informacji wymaganych przez protokół OAuth2 aplikacja zobowiązana jest do przesłania również informacji o środowisku w którym jest uruchamiana. Dzięki systemowi pojedynczego logowania (SSO - Single Sign On) możliwe jest korzystanie z kilku aplikacji jednocześnie bez konieczności oddzielnego logowania się do każdej z nich.

 

Klaster Medycyna Przyszłości

WSPÓŁPRACA

Medicine of the Future Cluster

COOPERATION

Aplikacje GreenMED

GreenMed application

OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

W celu wspierania rozwoju metod telemedycznych podejmujemy działania w następujących dziedzinach:

USŁUGI

Tworzymy nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i świadczenie usług zdrowotnych, a także promujemy wdrażanie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

WSPARCIE

Wspieramy członków Klastra w zakresie rozwoju, wdrażania i promowania ich rozwiązań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym.

INTEGRACJA

Dążymy do wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert związanych z usługami medycznymi oraz do nawiązywania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

EDUKACJA

Promujemy świadomość zdrowotną poprzez tworzenie i promowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych.

MEDICINE OF THE FUTURE CLUSTER
BUSINESS AREAS

To support the development of telemedicine methods, we take actions in the following areas:

Services

We create modern informational systems supporting management and healthcare services, and we also promote tools implementation for health condition monitoring.

Support

We support all Members of our Cluster in terms of development, implementation and promotion of their solutions, realization of common enterprises and projects on a global scale.

Integration

We pursue to create a database of products and offers related to medical services. We also work on cooperation with recognized foreign entities.

Education

We promote health consciousness through creation and promotion of cancer prevention programmes.