Współpraca

Klaster Medycyna Przyszłości powstał w celu stworzenia skutecznych i wydajnych narzędzi diagnostycznych, które byłyby łatwo dostępne dla każdego Pacjenta. Zapraszamy do współpracy Partnerów, którzy chcieliby wspólnie z nami realizować tę misję, a w szczególności firmy projektujące i produkujące aparaturę medyczną oraz przedsiębiorstwa dostarczające usługi IT i jednostki naukowe lub naukowo-badawcze. Członkowie Klastra nie są zobowiązani do uiszczenia żadnych opłat - członkostwo jest bezpłatne.

 

Procedura przyjęcia do Klastra nowych członków wygląda następująco:

  1. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Klastra prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. W formularzu należy  zamieścić opis prowadzonej działalności (opcjonalnie adres strony internetowej) oraz zakres uczestnictwa w Klastrze.
  2. Po zatwierdzeniu  formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie przesłana informacja o przyjęciu zgłoszenia.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia Zarząd Klastra Medycyna Przyszłości zweryfikuje zbieżność aplikacji z celami statutowymi. W przypadku pozytywnej decyzji, na adres e-mail zostanie przesłana deklaracja przystąpienia do Klastra Medycyna Przyszłości wraz z umową.
  4. Wypełniony dokument należy czytelnie podpisać i zaparafować na każdej ze stron.
  5. Następnie dokumenty należy zeskanować do dowolnego formatu ( jpg/tif/gif/pdf) i dołączyć do nich dokumenty rejestrowe np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie te dokumenty należy przesłać elektronicznie do Konsorcjum na adres biuro@medpl.eu.
  6. Oryginał deklaracji oraz oświadczenia, podpisane w dwóch egzemplarzach, wraz z dokumentami rejestrowymi należy przesłać na adres siedziby Konsorcjum

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@medpl.eu lub poprzez formularz kontaktowy

 

 

Klaster Medycyna Przyszłości

WSPÓŁPRACA

Medicine of the Future Cluster

COOPERATION

OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

W celu wspierania rozwoju metod telemedycznych podejmujemy działania w następujących dziedzinach:

USŁUGI

Tworzymy nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i świadczenie usług zdrowotnych, a także promujemy wdrażanie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

WSPARCIE

Wspieramy członków Klastra w zakresie rozwoju, wdrażania i promowania ich rozwiązań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym.

INTEGRACJA

Dążymy do wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert związanych z usługami medycznymi oraz do nawiązywania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

EDUKACJA

Promujemy świadomość zdrowotną poprzez tworzenie i promowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych.

MEDICINE OF THE FUTURE CLUSTER
BUSINESS AREAS

To support the development of telemedicine methods, we take actions in the following areas:

Services

We create modern informational systems supporting management and healthcare services, and we also promote tools implementation for health condition monitoring.

Support

We support all Members of our Cluster in terms of development, implementation and promotion of their solutions, realization of common enterprises and projects on a global scale.

Integration

We pursue to create a database of products and offers related to medical services. We also work on cooperation with recognized foreign entities.

Education

We promote health consciousness through creation and promotion of cancer prevention programmes.