Nasze PROJEKTY

Na innowacyjne technologie medyczne składa się cały wachlarz rozwiązań, począwszy od połączeń pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, serwerami przechowywującymi dane i aplikacjami dla użytkownika, aż po telekonsultacje i zdalne konsylia lekarskie. Na bogatą ofertę projektową Klastra składają się wszystkie powyższe składniki, a także unikatowe na skalę światową rozwiązania.

Misją Centrum Diagnostyki DNA jest prowadzenie innowacyjnych badań z zakresu genetyki i biotechnologii. Uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych oraz poszerzanie zakresu usług umożliwiają realizowanie celów strategicznych i wynikają z szeroko rozumianej troski o jakość zdrowia i życia Chorych.

www.centrum.medpl.eu

Jednym z najważniejszych celów Klastra Medycyna Przyszłości jest utworzenie Międzynarodowego Centrum Diagnostyki Medycznej.

www.green.medpl.eu

Podstawową usługą telemedyczną, skierowaną zarówno do pacjentów jak i do lekarzy jest aplikacja GreenMED. Służy ona do zbierania danych opisujących stan zdrowia pacjenta w aplikacji i w chmurze.

www.eko.medpl.eu

W naukach przyrodniczych „ekosystem” oznacza ogół elementów ożywionych i nieożywionych składających się na dane środowisko życia.

Our PROJECTS

Innovative medical technologies consist of a wide range of solutions, starting from connections between measurement devices, data-keeping servers and applications for the user, to tele-consultancy and remote care conferences.

DNA Research Center mission is to conduct innovative research within the scope of genetics and biotechnology. Participation in scientific –research projects and services expansion enable us to implement our strategic goals. It comes from broadly understood care for quality of human life and health.

www.centrum.medpl.eu

One of the most important aims of Cluster called Medicine of the Future is the establishment of the International Medical Diagnostics Centre.

www.green.medpl.eu

The basic telemedical service, addressed both to patients as well as to doctors is GreenMed application. It targets at collecting data describing patient’s health condition in application and cloud.

www.eko.medpl.eu

In natural sciences ‘‘ecosystem’’ means a mix of animate and inanimate elements constituting a given environment.

Klaster Medycyna Przyszłości

www.medpl.eu

Klaster Medycyna Przyszłości powstał w celu ułatwiania dostępu do skutecznych i wydajnych narzędzi diagnostycznych. Najważniejszym obszarem działalności Klastra jest opracowanie i rozpowszechnienie zdalnych technologii pozwalających na szybką, wiarygodną diagnostykę i profilaktykę chorób nowotworowych. Nowotwory złośliwe są obecnie drugą po zaburzeniach krążenia przyczyną przedwczesnej śmierci w Polsce. Za ten stan rzeczy w dużej mierze odpowiedzialne jest dość późne wykrywanie choroby i rozpoczęcie leczenia. Dlatego tak ważne jest ciągłe opracowywanie i doskonalenie metod pozwalających na wykrycie i identyfikację nowotworu w jak najwcześniejszym stadium jego rozwoju.

Medicine of the Future Cluster

www.medpl.eu

Medicine of the Future Cluster was established to facilitate the access to effective and efficient diagnostic tools. The most crucial operation area of this Cluster appears to be development and diffusion of remote technologies enabling quick and reliable diagnostics and prevention of cancer diseases. Malignant cancers are currently second cause of premature death in Poland just after circulatory disorders. For this state of affairs one puts a blame on late detection and initiation of treatment of the disease. Due to this, it is of utmost importance to constantly develop and advance method allowing to detect and identify tumours as early as possible.

Klaster Medycyna Przyszłości

WSPÓŁPRACA

Medicine of the Future Cluster

COOPERATION

ROZWIĄZANIA DLA WSZYSTKICH

Proponujemy szereg użytecznych, nowoczesnych rozwiązań medycznych przeznaczonych dla:

Aplikacje zapewniają pomoc w monitorowaniu stanu zdrowia i pełną opiekę diagnostyczną.

Specjalna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń ułatwia zwoływanie telekonsyliów i przeprowadzanie konsultacji.

Systemy łatwego i bezpiecznego zarządzania danymi pacjentów i wsparcie informatyczne budują wzajemne zaufanie.

Możliwość promowania swoich rozwiązań oraz nawiązania współpracy z podmiotami z całego świata jest szansą dla każdego posiadacza technologii.

SOLUTIONS FOR EVERYONE

We offer a number of useful, modern medical solutions for:

Applications help with health monitoring and provide complete diagnostic care.

A special platform for exchanging knowledge and experience which facilitates convening medical tele-consultations.

Systems for easy and safe management of patient files and IT support build mutual trust.

The ability to promote their solutions and to collaborate with entities from all around the world is an opportunity for every technology owner.

OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

W celu wspierania rozwoju metod telemedycznych podejmujemy działania w następujących dziedzinach:

USŁUGI

Tworzymy nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i świadczenie usług zdrowotnych, a także promujemy wdrażanie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

WSPARCIE

Wspieramy członków Klastra w zakresie rozwoju, wdrażania i promowania ich rozwiązań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym.

INTEGRACJA

Dążymy do wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert związanych z usługami medycznymi oraz do nawiązywania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

EDUKACJA

Promujemy świadomość zdrowotną poprzez tworzenie i promowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych.

MEDICINE OF THE FUTURE CLUSTER
BUSINESS AREAS

To support the development of telemedicine methods, we take actions in the following areas:

Services

We create modern informational systems supporting management and healthcare services, and we also promote tools implementation for health condition monitoring.

Support

We support all Members of our Cluster in terms of development, implementation and promotion of their solutions, realization of common enterprises and projects on a global scale.

Integration

We pursue to create a database of products and offers related to medical services. We also work on cooperation with recognized foreign entities.

Education

We promote health consciousness through creation and promotion of cancer prevention programmes.